Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
NNW + HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
OCHRONA PRAWNA

Nasze ubezpieczenia

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
 
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
NNW
+ HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
Ubezpieczenie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
OP
 
Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Ratownika Medycznego – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna to kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania. Można przez to rozumieć, że jest to wkład własny Ratownika Medycznego który musi ponieść w przypadku wypłaconego odszkodowania – Wysokość franszyzy wynosi 500zł

4. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem którego potrzebują Państwo do rozliczenia oraz do przedstawienia pracodawcy. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

5. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

6. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://ratownik.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

8. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Pobierz dokument informacyjny

Wnioski ubezpieczeniowe

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia

I. Dane ubezpiczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

/

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Hasło:

min. 6 znaków

Powtórz hasło:

II. Warianty ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Wariant I
Suma gwarancyjna:  50 000.00 EUR
składka roczna  93,00 PLN

Wariant II
Suma gwarancyjna:   150 000.00 EUR
składka roczna  132,00 PLN

Wariant III
Suma gwarancyjna:  250 000.00 EUR
składka roczna  173,00 PLN

Wariant IV
Suma gwarancyjna:   500 000.00 EUR
składka roczna  225,00 PLN

Wybrany wariant: 

Składka roczna: 

Klauzule dodatkowe:
   
Rozszerzenie ochrony poza terytorium RP  (zwyżka składki 50%).
   
Klauzula naruszania praw pacjenta  (zwyżka składki 27 zł).
   
Klauzula pomocy psychologicznej/psychiatrycznej  (składka dodatkowa 89 PLN).

III. Ubezpieczenia dodatkowe

UBEZPIECZENIE NNW + HIV/WZW

Nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków + tzw. “zakłucia”

  Czy chcecie Państwo wykupić dodatkową polisę NNW + HIV/WZW?

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie Ochrony Prawnej

  Czy chcecie Państwo wykupić dodatkową polisę Ochrony Prawnej?

IV. Data początkowa polis

Data początkowa polis:

V. Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1. pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2. telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
  2. za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
  3. poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
 4. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
  1. decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  2. w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  3. w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa;
  4. pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  1. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
  2. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
  3. w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
  4. w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom reasekuracji, innym zakładom ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w ramach pomocy Assistance, podmioty przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
 7. ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  6. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  7. w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
 9. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

VI. Oświadczenie Ubezpieczającego:

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC Ratownika i Dyspozytora Medycznego zawartej z STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i jego treść akceptuję.

Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą i znane mi są sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  Ratowników i Dyspozytorów Medycznych STU Ergo Hestia SA z dnia 01.09.2017 r. , znajdującymi się na stronie: https://ratownik.e-wniosek.com i zaakceptowałem ich treść.

Zobowiązuję się do zapłaty składki jednorazowo w wysokości według wybranej sumy gwarancyjnej na numer konta podany w polisie, w terminie 14 dni od dnia  wystawienia polisy.

Wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji związanej z wykonywaniem wszystkich czynności ubezpieczeniowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość na podane przeze mnie dane kontaktowe oraz zobowiązuję się do aktualizacji danych.

Wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie odpowiedzi na złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail

Moje konto

Logowanie

e-mail:

hasło:

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.
W razie problemów z logowaniem,
prosimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Krzysztof Michna
PWS Konstanta S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko – Biała
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Fax. 33/815 10 97
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: kmi@pwskonstanta.com.pl

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: jw@pwskonstanta.com.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek - piątek)

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię!

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl