Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
NNW + HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
OCHRONA PRAWNA

Nasze ubezpieczenia

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
 
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
NNW
+ HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
Ubezpieczenie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
OP
 
Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Ratownika Medycznego – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna to kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania. Można przez to rozumieć, że jest to wkład własny Ratownika Medycznego który musi ponieść w przypadku wypłaconego odszkodowania – Wysokość franszyzy wynosi 500zł

4. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem którego potrzebują Państwo do rozliczenia oraz do przedstawienia pracodawcy. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

5. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

6. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://ratownik.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

8. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Pobierz dokument informacyjny

Wnioski ubezpieczeniowe

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia

I. Dane ubezpiczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

/

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Hasło:

min. 6 znaków

Powtórz hasło:

II. Warianty ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Wariant I
Suma gwarancyjna:  50 000.00 EUR
składka roczna  93,00 PLN

Wariant II
Suma gwarancyjna:   150 000.00 EUR
składka roczna  132,00 PLN

Wariant III
Suma gwarancyjna:  250 000.00 EUR
składka roczna  173,00 PLN

Wariant IV
Suma gwarancyjna:   500 000.00 EUR
składka roczna  225,00 PLN

Wybrany wariant: 

Składka roczna: 

Klauzule dodatkowe:
   
Rozszerzenie ochrony poza terytorium RP  (zwyżka składki 50%).
   
Klauzula naruszania praw pacjenta  (zwyżka składki 27 zł).
   
Klauzula pomocy psychologicznej/psychiatrycznej  (składka dodatkowa 89 PLN).

III. Ubezpieczenia dodatkowe

UBEZPIECZENIE NNW + HIV/WZW

Nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków + tzw. “zakłucia”

  Czy chcecie Państwo wykupić dodatkową polisę NNW + HIV/WZW?

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie Ochrony Prawnej

  Czy chcecie Państwo wykupić dodatkową polisę Ochrony Prawnej?

IV. Data początkowa polis

Data początkowa polis:

V. Oświadczenie Ubezpieczyciela

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że:

  • jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 kc., które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów (usług),

  • służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane – wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody

VI. Oświadczenie Ubezpieczającego:

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC Ratownika i Dyspozytora Medycznego zawartej z STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i jego treść akceptuję.

Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą i znane mi są sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  Ratowników i Dyspozytorów Medycznych STU Ergo Hestia SA z dnia 01.09.2017 r. , znajdującymi się na stronie: https://ratownik.e-wniosek.com i zaakceptowałem ich treść.

Zobowiązuję się do zapłaty składki jednorazowo w wysokości według wybranej sumy gwarancyjnej na numer konta podany w polisie, w terminie 14 dni od dnia  wystawienia polisy.

Moje konto

Logowanie

e-mail:

hasło:

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.
W razie problemów z logowaniem,
prosimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Krzysztof Michna
PWS Konstanta S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko – Biała
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Fax. 33/815 10 97
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: kmi@pwskonstanta.com.pl

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: jw@pwskonstanta.com.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek - piątek)

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię!

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl