Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
NNW + HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
OCHRONA PRAWNA

Uwaga! Dziś 03.04.2023 w godzinach 20:00 do 21:00 serwis będzie niedostępny z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne.
Za utrudnienia przepraszamy.
Hestia

WAŻNA INFORMACJA W KONTEKŚCIE KORONOWIRUSA!

Ratownicy pytają – My odpowiadamy.

 1. Polisa Odpowiedzialności Cywilnej Ratownika Medycznego obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciw Covid-19.
 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ratowników i dyspozytorów medycznych obejmują szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych. Jednak zwracamy uwagę, że aby odpowiedzialność Ubezpieczyciela się zmaterializowała musi istnieć odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego-ratownika medycznego za szkodę. Przesłanki tej odpowiedzialności będzie musiał wykazać poszkodowany , co w obecnej sytuacji może być bardzo utrudnione zwłaszcza w odniesieniu do winy ratownika medycznego w zakresie transmisji zakażenia, jak i związku przyczynowego pomiędzy jego działaniem a powstałą szkodą. Każda sytuacja będzie analizowana przez Ubezpieczyciela indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności w których doszło do szkody, jak i wszystkich zapisów obowiązujących Warunków Ubezpieczenia.
 3. W ubezpieczeniu NNW (utrata dochodu) –objęci jesteście ochroną w przypadku zachorowania na KORONAWIRUSA, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w programie, ale UWAGA - obowiązują karencje zgodnie z zapisami programu. Wyjaśniamy, że kwarantanna nie jest jednostką chorobową, natomiast ERGO Hestia zdecydowała się przyjąć odpowiedzialność z jej tytułu - szkody likwidowane będą zgodnie z zapisami programu.

Informacja o dystrybutorze

Broker PWS Konstanta SA po zbadaniu potrzeb grupy zawodowej ratowników medycznych przy współpracy z Polską Radą Ratowników Medycznych, stworzył dedykowany program ubezpieczeń, składający się z ryzyk:

 • Odpowiedzialności Cywilnej
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z rozszerzeniem o HIV i WZW i Utartę Dochodu
 • Ochrony Prawnej

Aby poznać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się z Informacją o dystrybutorze ubezpieczeń.

Informacja o produktach

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz NNW dla Ratowników i/lub Dyspozytorów Medycznych w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie ratownikom najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
 
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
NNW
+ HIV/WZW + UTRATA DOCHODU
Ubezpieczenie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
OP
 
Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Ratownika Medycznego – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna to kwota która zostanie potrącona z wypłaty odszkodowania. Można przez to rozumieć, że jest to wkład własny Ratownika Medycznego który musi ponieść w przypadku wypłaconego odszkodowania – Wysokość franszyzy wynosi 500zł

4. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem którego potrzebują Państwo do rozliczenia oraz do przedstawienia pracodawcy. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

5. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

6. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://ratownik.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

8. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r.

Pobierz dokument informacyjny

9. Składanie reklamacji

Mocodawca ma możliwość złożenia skargi/reklamacji do PWS Konstanta SA, zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz do pozasądowego rozwiązywania sporów.

Skarga lub zażalenie składa się w formie:

 • pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową przesłaną na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała;
 • ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer (33) 815 70 53, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej jednostce PWS Konstanta S.A;
 • elektronicznej – wysyłając e-mail na adres pws@pwskonstanta.pl

Wnioski ubezpieczeniowe

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia

I. Dane ubezpieczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

/

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Po wpisaniu numeru kliknij "Wyślij kod" aby autryzować numer

Hasło:

min. 12 znaków

Hasło musi zawierać:

Małe litery

Duże litery

Liczby

Minimum 12 znaków

Powtórz hasło:

Poniższe zgodny są niezbędne w celu dalszego procedowania wniosku o ubezpieczenie.

Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika lub jestem w trakcie nabywania uprawnień.

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC Ratownika i Dyspozytora Medycznego zawartej z STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie Ochrony Prawnej

  Czy chcecie Państwo wykupić dodatkową polisę Ochrony Prawnej?

IV. Data początkowa polis

Data początkowa polis:

V. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W ERGO HESTII

 1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (Klient) mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię lub agenta ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczące działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGO Hestię oraz dotyczące czynności agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – ubezpieczycielowi w następujący sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801107107 lub 585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. (b) dotyczące czynności agencyjnych wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, o ile Agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej, niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majątkowe).
 2. Reklamacje wskazane w ust. 1a. rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
 3. Reklamacje wskazane w ust. 1b. rozpatrywane są przez Agenta, którego działalności reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W przypadku wpływu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informując o tym jednocześnie Klienta występującego z reklamacją.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klient zostanie poinformowany w podanym w punkcie 4 powyżej 30-dniowym terminie.
 6. W niestandardowych sprawach Klient może zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
 7. ) Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl

VI. Oświadczenie Ubezpieczającego:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i jego treść akceptuję.

Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą i znane mi są sankcje przewidziane w art. 815 § 3 kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  Ratowników i Dyspozytorów Medycznych STU Ergo Hestia SA z dnia 01.10.2018 r. , znajdującymi się na stronie: https://ratownik.e-wniosek.com i zaakceptowałem ich treść.

Zobowiązuję się do zapłaty składki jednorazowo w wysokości według wybranej sumy gwarancyjnej na numer konta podany w polisie, w terminie 14 dni od dnia  wystawienia polisy.

Wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie korespondencji związanej z wykonywaniem wszystkich czynności ubezpieczeniowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość na podane przeze mnie dane kontaktowe oraz zobowiązuję się do aktualizacji danych.

Wnioskuję o przesyłanie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie odpowiedzi na złożone reklamacje na wskazany w danych adres e-mail

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor:

zbadał i określił moje wymagania oraz potrzeby ubezpieczeniowe

przekazał mi w zrozumiałej formie, jako ustandaryzowany dokument, wymagane ustawowo obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym

przekazał mi wymagane ustawowo informacje o dystrybutorze (Informacja o dystrybutorze)

Moje konto

Logowanie

Wybierz sposób logowania:

e-mail:
hasło:
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

W innych przypadkach,
prosimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: r.wegrzyn@pwskonstanta.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

PWS Konstanta S.A.
Ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko – Biała

Dominika Drożdż
tel: 503 416 848
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: d.drozdz@pwskonstanta.pl

Krzysztof Michna
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Fax. 33/815 10 97
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: k.michna@pwskonstanta.pl

 

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: j.warszawska@pwskonstanta.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek - piątek)

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: r.wegrzyn@pwskonstanta.pl

Zgłaszanie szkód dla ryzyka:

OC:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni po powstaniu obowiązku naprawienia szkody na Infolinię!

NNW:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia na Infolinię!
W przypadku zdarzenia z tytułu klauzuli całkowitej okresowej niezdolności do pracy szkodę należy zgłaszać nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia czasowej niezdolności do pracy, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresowej niezdolności do pracy.

OP:

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego na adres e-mail: szkodyratownicy@ergohestia.pl lub na Infolinię!
Zapytania o porady prawne należy składać na adres e-mail: poradyratownicy@ergohestia.pl lub pod numerem telefonu: 58 559 46 36.

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl